Algemene Gebruikersvoorwaadenvoor de Gymlib platformen

November 2020


GELIEVE ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE APPLICATIE VAN GYMLIB
 

Gymlib heeft een website en een mobiele applicatie ontwikkeld die toegang verlenen tot Sportcentra en hun activiteiten.

De onderstaande voorwaarden bepalen de rechten en plichten van Gymlib en zijn gebruikers in het kader van de Dienstverlening die Gymlib aanbiedt.


1) Definities

De termen die beginnen met een hoofdletter kunnen als volgt gedefinieerd worden, ongeacht of ze nu in het enkelvoud of het meervoud gebruikt worden:

 1. Handvest ter bescherming van persoonsgegevens is het document dat terug te vinden is op volgende webpagina https://www.gymlib.com/nl en beschrijft de wijze waarop persoonlijke gegevens behandeld worden door Gymlib.

 2. Klant zijn alle fysieke personen (i) die een Gymlib Pro abonnement onderschreven hebben conform de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden van Gymlib Pro, of (ii) die één of meerdere passen aangekocht hebben, conform de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden van Gymlib voor het Grote Publiek.

 3. Account is de individuele account van elke Klant die hij of zij moet aanmaken wanneer hij of zij zich inschrijft op de Gymlib Platformen.

 4. Gymlib Voorwaarden is het geheel van (i) de Algemene Voorwaarden, (ii) het Handvest ter bescherming van persoonsgegevens, alsook (iii) de Bijzondere Voorwaarden en (iv) alle andere bijkomende bijzondere voorwaarden die door Gymlib aan de Bezoeker of de Klant werden meegedeeld.

 5. Algemene Voorwaarden zijn de huidige algemene voorwaarden die van toepassing zijn wanneer een Bezoeker op de Platformen van Gymlib surft en/of wanneer een Klant gebruik maakt van de Dienstverlening van Gymlib.

 6. Bijzondere Voorwaarden zijn alle specifieke voorwaarden die bovenop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zijnde (i) de Bijzondere Voorwaarden van Gymlib Pro, en (ii) de Bijzondere Voorwaarden van Gymlib voor het Grote Publiek.

 7. Sessie slaat op de Dienstverlening die een Sportcentrum aanbiedt, die de Klant via de Gymlib Platformen kan reserveren en waartoe een Klant toegang heeft door het aanmaken van een Pas.

 8. Sportcentrum zijn alle Sportcentra die een samenwerkingsverband hebben met Gymlib, en die op de Gymlib Platformen vernoemd worden.

 9. Gymlib Pro is het maandelijkse abonnement waarmee de Klant, werknemer bij een bedrijf dat contractueel het Gymlib programma onderschreven heeft, Sessies kan reserveren, conform de Gymlib Voorwaarden.

 10. Gymlib voor het Grote Publiek slaat op het aankopen van één of meerdere Passen door eender welke Klant met als doel één of meerdere Sessies te reserveren, conform de Gymlib Voorwaarden.

 11. Gymlib Platformen slaat gelijktijdig of afwisselend op (i) de website die te bezoeken is via het webadres www.gymlib.com/ of (ii) de mobiele applicatie met de naam “Gymlib”. De mobiele applicatie is beschikbaar via de app stores van zowel Android als Apple.

 12. Pas geeft toegang tot de Sportcentra. Een Pas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De toegang tot het Sportcentrum is onderhevig aan de gebruikers- en geldigheidsvoorwaarden van het Sportcentrum in kwestie. In sommige gevallen die beschreven staan op de infofiche van elk Sportcentrum kan toegang enkel verleend worden indien er een Sessie gereserveerd werd.

 13. Dienstverlening slaat op het geheel van alle diensten die toegang verlenen tot de Sportcentra die Gymlib aanbiedt en dit via de Gymlib Platformen, zowel voor Gymlib Pro als voor Gymlib voor het Grote Publiek.

 14. Gymlib of wij heeft betrekking tot het bedrijf GYMLIB BVBA met een kapitaal van €38 753, waarvan de hoofdzetel zich bevindt in 156 rue de la Roquette 75011 Paris, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder het nummer 794 597 864, uitgever van de Gymlib Platformen.

 15. Bezoeker of u heeft betrekking tot elke persoon die de Gymlib Platformen bezoekt, zonder een account te hebben aangemaakt.2) Aanvaarding en wijziging van de Gymlib Voorwaarden

 1. Door de Gymlib Platformen te gebruiken, aanvaardt u de Gymlib Voorwaarden. U verklaart dat u deze in hun geheel gelezen en begrepen hebt, en aanvaardt.

 2. De Gymlib Voorwaarden zijn steeds van toepassing, ook indien er sprake is van andere, tegenstrijdige documenten, clausules of indicaties. De Klant is wél onderhavig aan de interne reglementen en de eigen algemene voorwaarden van de Sportcentra wanneer hij of zij die bezoekt. Alvorens een Klant een Pas aanmaakt en een sessie reserveert, is het daarom aangewezen om het interne reglement en de algemene (verkoops)voorwaarden van de Sportcentra waar hij of zij naartoe wenst te gaan te raadplegen en door te nemen.

 3. Indien er een verschil bestaat tussen de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, zijn de Bijzondere Voorwaarden van toepassing.

 4. Rekening houdend met eventuele wijzigingen van de Dienstverlening, behoudt Gymlib zich het recht voor om eender wanneer en zonder verwittiging de gehele of delen van de Gymlib Voorwaarden aan te passen, na te kijken, en/of te wijzigen. De nieuwe Gymlib Voorwaarden worden van toepassing zodra de Klant op de hoogte gebracht werd en nadat de nieuwe Voorwaarden online beschikbaar gesteld werden op de Gymlib Platformen, tenzij een latere datum aangeeft vanaf wanneer de nieuwe Voorwaarden van toepassing zijn. Voor de Passen die aangemaakt werden vóór de wijziging van de Voorwaarden en die nog geldig zijn, blijven de Voorwaarden gelden die van toepassing waren wanneer de passen aangemaakt werden. We raden u aan om deze pagina geregeld te bezoeken, zodat u steeds op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 5. De meest recente versie van de Gymlib Voorwaarden staat steeds ter uwe beschikking via deze link https://legals.gymlib.com/terms.

 6. Wanneer de Bezoeker of de Klant de wijzigingen van de Gymlib Voorwaarden niet aanvaardt, wordt er verondersteld dat de Bezoeker de Gymlib Platformen niet verder gebruikt, of in het geval van de Klant, dat hij of zij zijn of haar Account afsluit, zonder dat hiervoor eender welke vorm van schadevergoeding gevraagd kan worden.

 7. Sommige promoties, aanbiedingen (en in het bijzonder Gymlib Pro en Gymlib voor het Grote Publiek), producten, Dienstverlening of opties zijn onderhevig aan bepaalde voorwaarden, richtlijnen of bijkomstige regels die wij of derden dienen te publiceren, te communiceren of te veranderen op eender welk moment. Uw gebruik van boven vernoemde promoties, aanbiedingen, producten, Dienstverlening of opties is onderworpen aan die bijkomstige, bijzondere voorwaarden, die dan ook door deze vernoeming toegevoegd worden aan de huidige Gymlib Voorwaarden.3) Toegang en werking van de Gymlib Platformen

     1. Toegang tot de Gymlib Platformen

Gymlib verbindt zich ertoe om de Gymlib Platformen ter beschikking te stellen van zijn Bezoekers, hetgeen hen in staat stelt om het netwerk van de beschikbare Sportcentra te bekijken en te doorzoeken volgens de activiteiten die elk Sportcentrum voorstelt en/of de geographische ligging.

De Gymlib Platformen zijn 24u per dag en 7 op 7 beschikbaar en toegankelijk, maar Gymlib behoudt zich het recht voor om deze Dienstverlening in zijn geheel of gedeeltelijk te onderbreken en/of op te schorten voor operationele redenen, voor onderhoud, bij noodgevallen of bij overmacht.

De Klant is slechts houder van het recht op toegang tot de Dienstverlening.

De Klant moet de laatste, geüpdate versie van de mobiele applicatie gebruiken teneinde van alle functionaliteiten van de applicatie te kunnen genieten.

Het staat Gymlib overigens vrij om op eender welk moment geheel of gedeeltelijk de Gymlib Platformen en hun functionaliteiten op te schorten.

     2. Beschrijving van de Gymlib platformen en de Sportcentra

Gymlib zet zich in om de verschillende Dienstverlening en Sessies die u via de Gymlib Platformen aangeboden worden zo goed mogelijk en zo realistisch mogelijk in beeld te brengen.

De beschrijving van de Passen en de Sessies op de infofiche van elk Sportcentrum is de fiche die aan Gymlib doorgegeven werd door de Sportcentra zelf, geheel op hun eigen verantwoordelijkheid. De foto’s en de illustraties gelinkt aan de beschrijving van de Passen en Sessies zijn louter ter illustratie en niet contractueel bindend. Ze kunnen in geen enkel geval tegen Gymlib gebruikt worden.

De informatie op de fiches kan evolueren en gewijzigd worden, waarmee de Bezoeker en de Klanten expliciet instemmen.

Indien, ondanks de inspanningen van Gymlib, bepaalde Sportcentra, Passen en/of Sessies uit de Dienstverlening van Gymlib terug getrokken worden of niet meer beschikbaar zijn, verbindt Gymlib zich ertoe om nieuwe Sportcentra, Passen en/of Sessies toe te voegen, teneinde de kwaliteit te behouden die verwacht wordt van de Dienstverlening van Gymlib.


4) Account

     1. Aanmaken van een account

Om toegang te krijgen tot de Dienstverlening en om aankopen te doen op de Gymlib Platformen, moet de Bezoeker een Account aanmaken op één van de Gymlib Platformen door een formulier in te vullen en met juiste en precieze informatie de volgende, verplichte elementen in te vullen:

 • Naam;
 • Voornaam;
 • Geldig professioneel emailadres voor elke Gymlib Pro gebruiker (behalve enkele uitzonderingen, die overeengekomen werden met de werkgever) of een persoonlijk emailadres voor gebruikers van Gymlib voor het Grote Publiek;
 • Wachtwoord;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Facturatie adres.

De Klant zal eveneens gevraagd worden om nogmaals akkoord te gaan met de Gymlib Voorwaarden door het bijhorende hokje daarvoor aan te vinken.

De Account geeft de Klant toegang tot de Dienstverlening beschikbaar op de Gymlib Platformen. De gegevens en informatie van de Account zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en dienen geregeld geüpdate te worden door de Klant.

Het beheer van de Account en de persoonlijke gegevens gebeurt via de Gymlib Platformen.

De Account moet minstens aan de volgende regels voldoen:

 • De persoonlijke gegevens moeten correct, geldig, verifieerbaar, volledig en up to date zijn;
 • Bij elke inschrijving voor Gymlib Pro hoort het professionele emailadres dat opgegeven werd door de werkgever die het Gymlib programma onderschreven heeft;
 • Bij elke inschrijving voor Gymlib voor het Grote Publiek hoort een geldig en persoonlijk emailadres;
 • Het gebruik van de Account (tijd, land, internetprovider, verboden gebruik van proxyservers) moet overeenkomen met een normaal gebruik van een Account die toegang geeft tot een gelijkaardige Dienstverlening.
 • De namen van de Accounts moeten overeenkomen met een uitspreekbaar woord (bijvoorbeeld het woord HFRJIRO voldoet niet aan deze voorwaarde), mogen niet verwijzen naar een politieke strekking, een etnische groep, een gemeenschap, een religie, mogen niet beledigend of vulgair zijn, mogen geen seksuele of pornografische connotatie hebben, mogen niet lijken op een geregistreerd handelsmerk, noch dat handelsmerk imiteren, mogen niet verwijzen naar verdovende middelen of andere middelen die bij wet verboden zijn, en mogen niet op een alternatieve manier geschreven of gespeld zijn teneinde bovenstaande regels te omzeilen.

     2. Het sluiten van een Account door de Klant

De Klant kan steeds vragen om zijn of haar Account te sluiten door volgend formulier in te vullen https://support.gymlib.com/knowledge/ik-wil-mijn-abonnement-stopzetten.

Deze aanvraag wordt verwerkt maximum binnen de dertig (30) werkdagen na ontvangst van het formulier door Gymlib.

     3. Gevolgen van het sluiten van de Account

Zodra de Account van de Klant gesloten wordt, stemt de Klant ermee in dat alle info betreffende zijn Account verwijderd wordt door Gymlib, behalve de gegevens die onder de verplichtingen van archivering vallen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om nog vóór de sluiting van zijn Account de gegevens op te vragen die hij wenst te recupereren.


5) Verplichtingen van de Klant en de Bezoeker

     1. Verplichtingen inzake inhoud en reviews gepost op de Gymlib Platformen

Wanneer Gymlib toelaat dat de Klant een rating en/of feedback (of review) geeft over één of meerdere Sportcentra waartoe de Klant toegang had via de Gymlib Platformen, zal dat alleen kunnen indien de Klant een Pas aangemaakt heeft voor dat Sportcentrum/die Sportcentra.

We herhalen dat de Klant alleen zelf verantwoordelijk is voor de inhoud die hij post en verspreidt op het internet en in het bijzonder via zijn Account. Gymlib kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud die de Klant aanmaakt en/of verspreidt. De Klant verbindt zich ertoe dat zijn inhoud en feedback (i) de rechten van derden niet schaden (auteursrechten, rechten inzake discriminatie, recht op privacy, laster en eerroof, etc.) en (ii) dat zijn inhoud niet beledigend, racistisch, mensontwaardend of een pornografisch karakter heeft.

Gymlib heeft het recht om de inhoud en feedback geplaatst door de Klant op de Gymlib Platformen na te kijken. In dit kader behoudt Gymlib het recht om bepaalde inhoud van de Klant te schrappen. Aangezien de Klant alleen verantwoordelijk is voor de inhoud die hij post op de Gymlib Platformen, verbindt hij of zij er zich toe om een schadevergoeding te betalen aan Gymlib voor alle schade, verlies, winstderving, klacht, verantwoordelijkheid en kosten die Gymlib mogelijks geleden of gedragen heeft als gevolg van de gepostte inhoud van de Klant en als Gymlib daarvoor aansprakelijk gesteld wordt door een Sportcentrum of derden.

     2. Verplichtingen inzake de fysieke toegang tot de Sportcentra

De Klant moet op elk moment het interne reglement en de eventuele bijzondere voorwaarden naleven die in voege zijn bij het Sportcentrum waar hij naartoe gaat in het kader van de Dienstverlening (gepaste outfit, recente medische controle, voorwaarden voor het gebruik van het materiaal ter plaatse, openingsuren, etc.).

De Passen en de Sessies aangemaakt en geboekt via Gymlib zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De Sportcentra hebben het recht om een identiteitskaart te vragen om na te gaan of er een overeenstemming is tussen de Klant tot wie de Pass behoort enerzijds en de persoon die zich fysiek aanmeldt voor de Sessie bij het Sportcentrum anderzijds.


6) Artikel inzake de fysieke gezondheid van de Klant en de Sessies

     1. Verantwoordelijkheid inzake de Passen en de Sessies 

Gymlib stelt zijn Klanten in staat om Sessies te reserveren bij Sportcentra en brengt zijn Klanten in contact met Sportcentra. Wanneer de Klant een Pass aanmaakt of een Sessie reserveert, sluit hij of zij een contract af met het desbetreffende Sportcentrum, en niet met Gymlib.

Gymlib is geen vrijetijds-, ontspannings-, gezondheids-, of sportinstelling, of een andere vorm van gelijkaardige instelling. Gymlib beheert niet, noch exploiteert noch controleert de toegang tot de Sportcentra, noch de Sessies die de Sportcentra aanbieden. Bijgevolg neemt Gymlib geen verantwoordelijkheid onder welke vorm dan ook voor de Sessies en/of de Sportcentra. De Sportcentra alleen blijven verantwoordelijk voor hun Sessies, infrastructuur, docenten, etc.

     2. Artikel inzake de fysieke gezondheid van de Klant

De Klant alleen is verantwoordelijk om te beslissen of de Sessie gepast is voor hem of haar en/of aangepast is aan zijn of haar fysieke gezondheid door de beschikbare informatie daaromtrent op of via de Gymlib Platformen te raadplegen.

De Klant erkent dat er bepaalde risico’s en gevaren verbonden zijn aan het uitoefenen van sport. Alvorens een Pas te gebruiken of een Sessie bij te wonen, dient de Klant er zich van te verzekeren dat zijn fysieke gezondheid dit toelaat. De Klant kiest zelf naar welk Sportcentrum hij of zij wil gaan en aan welke Sessie hij of zij wenst deel te nemen, met alle risico’s en gevaren van dien, en neemt daar ook de volledige verantwoordelijk voor op, alsook de eventuele (medische) schade die hij of zij hierdoor loopt.

De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat het zijn of haar verantwoordelijkheid is om een dokter of een andere medische expert te raadplegen alvorens de Dienstverlening te gebruiken, een Pas te gebruiken, of een Sessie bij te wonen. Het is verboden om een Pas te gebruiken of een Sessie bij te wonen indien een arts of een andere medische expert van de Klant dat afraadt. Er wordt de Klant gevraagd om onmiddellijk zijn sportieve activiteiten te stoppen indien hij of zij zich zwak voelt, duizelig is, pijn voelt, of moeite heeft om te ademen eender wanneer tijdens de Sessie.


7) Beschikbare informatie op de Gymlib Platformen

De Bezoeker begrijpt en aanvaardt dat de Gymlib Platformen informatie bevatten over fysieke gezondheid en andere daarmee verband houdende informatie die louter een informatieve, educatieve of ontspannende functie hebben. Niks van wat er beschreven of afgebeeld staat op de Gymlib Platformen mag beschouwd worden als instructies, medische zorgen of professioneel advies. De Bezoeker kan in geen geval vertrouwen op de informatie die op de Gymlib Platformen aanwezig zijn om een medisch advies, een medische diagnose of behandeling te vervangen. Als de Bezoeker vragen heeft over zijn of haar gezondheid, dan raden we hem of haar aan om een arts te raadplegen of een andere gezondheidsexpert.


8) Beschrijving en geldigheid van de Passen

Om toegang te hebben tot een Sportcentrum, moet de Klant een Pas aanmaken via de Gymlib Platformen. 

Tenzij het nodig is om een Sessie te reserveren, kan de Klant zich gewoon naar het Sportcentrum begeven gedurende de volledige geldigheidsperiode van de Pas zoals beschreven in de Bijzondere Voorwaarden.

Bepaalde Sportcentra bieden Sessies aan die de Klant op voorhand dient te reserveren via de Gymlib Platformen door gebruik te maken van een Pas die op voorhand aangemaakt werd.

Het tonen en het valideren van de Pas via GPS lokalisatie is verplicht telkens de Klant een Sportcentrum bezoekt. Er wordt dus aan de Klant gevraagd om aan de ingang van het Sportcentrum zijn Pas via de Gymlib Platformen te tonen.

Enkel de persoon die eigenaar is van de Account waarmee de Pas werd aangemaakt mag de Pas gebruiken. Het Sportcentrum kan een identiteitsbewijs vragen aan de ingang om dit te staven.

De geldigheidsduur van een Pas staat beschreven in de Bijzondere Voorwaarden.

De Passen hebben geen enkele monetaire of andere waarde buiten de Gymlib Platformen en de Sportcentra om, en kunnen niet geruild worden voor geld, noch overgedragen worden aan andere personen.


9) Algemene bepalingen omtrent de betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden van de Dienstverlening die terug te vinden zijn op de Gymlib Platformen worden geregeld geüpdate.

Om te garanderen dat de bankgegevens van de Klant veilig en vertrouwelijk blijven, wordt de Klant gevraagd om elke betaling onmiddellijk online te verrichten via de Gymlib Platformen via een beveiligd betalingssysteem dat ter beschikking gesteld werd van Gymlib en dat het SSL (Secure Socket Layer) systeem gebruikt om de gegevens te coderen.

Geen enkele betaling kan telefonisch, per post, per mail of per fax uitgevoerd worden.

De eigenlijke betaling van de Klant zal pas uitgevoerd worden indien de betrokken bankinstellingen hun akkoord daartoe gegeven hebben. Indien de betrokken bankinstellingen de betaling weigeren, wordt de aankoop die gelinkt is aan die betaling automatisch geannuleerd. De Klant wordt dan per mail op de hoogte gebracht.

Een overzicht van alle verrichte betalingen is beschikbaar in de rubriek “Mijn facturen”. Gymlib houdt elektronisch een duplicaat bij van alle betalingen.

Gymlib heeft het recht om de betalingsgegevens die de Klant opgaf te controleren voor elke aankoop hoger dan honderd (100) euro. In dat geval kan aan de Klant gevraagd worden om per post of per mail een kopie van zijn of haar identiteitskaart op te sturen en/of een domiciliëringsbewijs en/of de bankgegevens. Indien de klant de gevraagde gegevens niet binnen de vijf (5) dagen verschaft nadat Gymlib deze opvroeg, wordt de aankoop automatisch geannuleerd, zonder dat deze later opgeëist kan worden.

Gymlib heeft het recht om elke betaling te weigeren indien één of meerdere factoren wijzen op eventuele fraude van een bankkaart.


10) Bescherming van persoonsgegevens

Gymlib verwerkt de persoonsgegevens van zijn Klanten geheel volgens het Handvest ter bescherming van persoonsgegevens. We nodigen u uit om deze in hun geheel te lezen en te aanvaarden.


11) Sancties bij het overtreden van de Gymlib Voorwaarden

Wanneer het vermoeden bestaat of wanneer werd vastgesteld dat de Gymlib Voorwaarden of andere documenten die door Gymlib werden opgesteld (FAQ, etc.) geschonden werden, in het bijzonder bij het gebruik van de Dienstverlening, de Account, Passen, Sessies en/of wanneer de Gymlib Platformen op illegale en/of buitensporige wijze gebruikt werden door de Klant, heeft Gymlib het recht om naar eigen goeddunken een sanctie op te leggen aan de Klant in kwestie.

De sancties die worden opgelegd worden bepaald in functie van de aard en de ernst van de inbreuk(en). Het aantal sancties is niet beperkt en de volgorde van de sancties is niet bepaald of vastgelegd. De sancties kunnen leiden tot:

 1. Een verwittiging: Een verwittiging heeft geen directe gevolgen voor de Account. De Klant kan zonder enige verandering gebruik blijven maken van de Dienstverlening. Via een verwittiging wil Gymlib vooral laten weten dat de Klant zwaardere sancties riskeert indien hij blijft de Gymlib Voorwaarden schenden;

 2. De schorsing van de Account gedurende drie (3) dagen: Vaak wordt een schorsing van drie (3) dagen opgelegd wanneer het om de eerste, substantiële inbreuk van de Gymlib Voorwaarden gaat;

 3. De definitieve schorsing van de Account: De Account wordt definitief geschorst, de Klant heeft geen toegang meer tot zijn Account. Deze sanctie wordt meestal opgelegd bij meerdere overtredingen van de Gymlib Voorwaarden of wanneer de inbreuk zeer ernstig of onaanvaardbaar is, en in het bijzonder, doch niet uitsluitend, wanneer de Klant zijn Account uitleent of overdraagt aan een derde, niet betaalt voor de Dienstverlening of de Passen, foutieve informatie verschaft (naam, voornaam, etc.), de gebruiksvoorwaarden van de Sportcentra niet respecteert.

 4. Naast de bovengenoemde sancties behoudt Gymlib zich het recht voor om gepaste sancties te nemen, en meer bepaald om burgerlijke en strafrechtelijke procedures op te starten tegen elke Klant die een inbreuk pleegt.

De Klant heeft geen recht op terugbetaling wanneer een Account geschorst wordt en de Klant zal geen nieuwe Account kunnen aanmaken, behalve anders vermeld in de Gymlib Voorwaarden of wanneer Gymlib hier toch uitzonderlijk mee akkoord zou gaan.


12) Intellectuele eigendom

Alle verschillende componenten van de Gymlib Platformen (en in het bijzonder de domeinnamen, de algemene structuur, de indeling, de teksten, de merken, de afbeeldingen, de huisstijl, de corporate identity, de grafics, de iconen, de geluiden, de muziek, de foto’s, de animaties, de video’s, de database) zijn eigendom van Gymlib of van hun rechthoudenden, behalve de componenten waar de Sportcentra voor verantwoordelijk zijn alsook de inhoud en feedback gepost door Bezoekers of Klanten.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of herneming van eender welk element van de Gymlib Platformen op eender welk platform of via eender welk medium is verboden en zal vervolgd worden voor namaak en vervalsing volgens de artikelen L.335-2 en verder van het Wetboek voor intellectuele eigendom, een burgerlijke fout en/of een inbreuk op het portretrecht en het personenrecht. Dit kan ertoe leiden dat de namaker burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld wordt. Gymlib heeft het recht om burgerlijke en strafrechtelijke procedures op te starten tegen eender wie die direct of indirect een inbreuk pleegt tegen zijn rechten, in het bijzonder tegen namaak en oneerlijke concurrentie, zowel in Frankrijk als in het buitenland.

Op dezelfde manier mag geen enkel recht of geen enkele licentie verleend worden aan de Bezoeker of de Klant over welk element dan ook van de Gymlib Platformen zonder voorafgaande en schriftelijk toestemming van Gymlib of derden die de rechthoudenden zijn van die elementen. 

De Bezoeker en de Klant zijn zich bewust van het bestaan van deze rechten op intellectuele eigendom en gaan ermee akkoord (i) om geen acties te ondernemen die die rechten mogelijks zouden kunnen schenden en/of beperken, (ii) om geen acties te ondernemen die interfereren met Gymlib, op welke manier dan ook, waardoor Gymlib zijn rechten niet meer vrij kan uitoefenen.


13) Herroepingsrecht

 1. Overeenkomstig artikel L.221-18 van het Consumentenwetboek beschikt de Klant over een herroepingsrecht dat hij of zij vrij kan uitoefenen in de veertien (14) volle dagen die volgen op zijn of haar inschrijving bij Gymlib Pro of Gymlib voor het Grote Publiek (het “herroepingsrecht”), en dit volgens volgende voorwaarden:

 2. De termijn waarin het herroepingsrecht uitgeoefend kan worden begint te lopen één (1) dag na de dag waarop de Klant zijn of haar handtekening geplaatst heeft om middernacht, en loopt dus af de veertiende (14de) dag na het afsluiten van het contract om middernacht. Indien de laatste dag van de termijn waarin het herroepingsrecht uitgeoefend kan worden samenvalt met een zaterdag, een zondag, een feestdag of een vrije dag, dan wordt die termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 3. De Klant kan zijn of haar herroepingsrecht uitoefenen (i) door een modelformulier in te vullen (gestandaardiseerd formulier ter uitoefening van het herroepingsrecht) of door zelf een duidelijke verklaring op te stellen waaruit blijkt dat de Klant zijn of haar herroepingsrecht wenst uit te oefenen en (ii) dit op te sturen naar Gymlib per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of per mail naar het volgende adres: legal@gymlib.com.

 4. In het geval dat de Klant ervoor kiest om zijn of haar herroepingsrecht uit te oefenen per mail, dan ontvangt hij of zij onmiddellijk een ontvangstbewijs van Gymlib op een duurzame gegevensdrager.

 5. Het herroepingsrecht kan enkel en alleen maar uitgeoefend worden indien de Klant nog geen enkele Pas aangemaakt had die hem of haar toegang verleent tot een Sportcentrum.14) Veiligheid

De veiligheid van een Account is de verantwoordelijkheid van de Klant van wie die Account is. Hij of zij is verantwoordelijk voor de acties en daden die vanuit zijn of haar Account verricht worden. Gymlib kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de Account, in het bijzonder wanneer de computer van de Klant verloren gegaan is, gestolen werd of wanneer de Account met anderen gedeeld werd.

Om de veiligheid van elke Account te garanderen en zo diefstal (hacking) te vermijden, verbindt de klant zich ertoe om:

 • geen toegang te geven tot zijn of haar Account aan derden. Het uitlenen, delen, uitwisselen, geven, aankopen, overdragen en het verkopen van een Account zijn verboden en kunnen niet tegengeworpen worden aan Gymlib;
 • alle mogelijke maatregelen te nemen zodat derden geen toegang kunnen hebben tot zijn of haar Account;
 • de Account van een derde niet te gebruiken;
 • zijn of haar logingegevens niet te delen, met name zijn of haar naam (login) en het bijhorende wachtwoord;
 • een individueel emailadres te gebruiken en dat emailadres niet te delen;
 • ervoor te zorgen dat Gymlib makkelijk contact kan opnemen met hem of haar via zijn of haar emailadres, voor welke reden dan ook.

De klant verbindt zich ertoe om Gymlib onmiddellijk te informeren wanneer hij of zij vermoedt dat of wanneer zijn of haar Account door een derde gebruikt wordt.

De Klant is er zich van bewust dat zijn of haar Account afgesloten kan worden zonder opzegperiode of zonder schadevergoeding indien de informatie die doorgegeven werd door de Klant niet correct is of ingaat tegen de hierboven genoemde bepalingen.


15) Hyperlinks

De Gymlib Platformen kunnen hyperlinks bevatten die naar andere websites of diensten van derden leiden. Gymlib kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud en de werking van die websites, noch voor eventuele schade van welke aard dan ook die de Bezoeker eventueel geleden heeft door het bezoeken van die websites. We nodigen de Bezoeker uit om aandachtig de algemene gebruiksvoorwaarden en/of het handvest ter bescherming van persoonsgegevens van deze websites te lezen.


16) Verantwoordelijkheid

In zijn rol als tussenpersoon kan Gymlib niet verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke vorm van schade (diefstal, lichamelijke letsels, schade aan materiaal, etc.) die de Klant mogelijks kan lijden tijdens zijn bezoek aan de Sportcentra.

Gymlib kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor directe schade, winstderving, verlies van cliënteel, verlies van persoonsgegevens of andere immateriële verliezen, in het bijzonder gelinkt aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van virussen of spyware (zelf als u op de hoogte werd gebracht van dergelijke, eventuele schade). Gymlib kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden bij het niet (goed) werken van, een defect aan, een vertraging in of een onderbreking in de toegang tot de Gymlib Platformen of het internet algemeen.

Gymlib is niet verantwoordelijk voor de beledigende, lasterlijke, inhoud en reviews (feedback) op de Gymlib Platformen die gepost werden door Klanten of op de websites van derden, ook niet wanneer deze meer algemeen ingaan tegen de goede zeden en de wetgeving.


17) Recht van toepassing – Bemiddeling – Bevoegde instanties

 1. De Gymlib Voorwaarden vallen onder de Franse wetgeving.

 2. In het geval van een onopgelost geschil tussen de partijen, kan de Klant conform artikel L.612-1 van het Consumentenwetboek vrijwillig en gratis beroep doen op bemiddelingsdienst waar Gymlib lid van is. Dit gebeurt door te mailen naar legal@gymlib.com. Er kan steeds beroep gedaan worden op de bemiddelingsdienst voor elk consumentengeschil dat nog niet beslecht werd.

 3. De Klant kan ook gebruik maken van het platform van de Europese Commissie voor de beslechting van consumentengeschillen via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. Indien er geen oplossing voor het geschil gevonden wordt, zal elk consumentengeschil met betrekking tot de (interpretatie van de) Gymlib Voorwaarden, de uitvoering of de onderbreking van een verkoop, de interpretatie, uitvoering of stopzetting van de huidige Voorwaarden voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken.18) Diversen

 1. De verplichtingen van de partij die in gebreke gesteld werd worden geschorst in geval van overmacht, overmacht die inclusief en in het bijzonder voortvloeit uit het handelen of het niet-handelen van de overheid of hogere bevoegde instanties, door blokkeringen of defecten aan het internet of de telecommunicatiemiddelen, rellen, opstanden, (burger)oorlogen, militaire operaties, het afkondigen van de lokale of de nationale noodtoestand, brand, bliksem, explosies, interne of externe stakingen, overstromingen, storm, onweer of het handelen van een derde.

 2. Indien één van de Gymlib Voorwaarden nietig of niet van toepassing verklaard moet worden door toepassing van een bepaalde wet, regel of definitieve juridische beslissing genomen door een bevoegde rechter, dan zal die voorwaarde zo aangepast worden dat deze opnieuw geldig is of zal ze behandeld worden alsof ze niet beschreven staat. Dit leidt echter niet tot de nietigheid van de andere Gymlib Voorwaarden, die blijven van kracht.

 3. Het feit dat één van de partijen zijn rechten niet uitoefent die bij eender welke voorwaarde van de Gymlib Voorwaarden hoort, belet niet dat de partijen nog beroep kunnen doen op hun rechten op een later tijdstip, en houdt niet in dat de partij de voorwaarde zelf verwerpt.

 4. Anders dan vastgelegd in de bepalingen van artikel 1222 van het Burgerlijk Wetboek, in geval dat de ene of de andere partij zijn verplichtingen niet naleeft, kan de partij die daarvan het slachtoffer is de uitvoering van die verplichtingen afdwingen enkel via een derde partij, op kosten van de partij die in gebreke gesteld wordt.BIJZONDERE VOORWAARDEN GYMLIB PRO

1) Onderwerp

De onderstaande bijzondere voorwaarden van Gymlib Pro (de “Bijzondere Voorwaarden van Gymlib Pro”) zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden zoals hierboven beschreven en zijn in hun geheel en zonder beperking van toepassing bij elke onderschrijving van een Gymlib Pro abonnement door een Klant (hierna “Gymlib Pro Klant” genoemd) via de Gymlib Platformen.

Het Gymlib Pro aanbod heeft als doel om de Gymlib Dienstverlening aan te bieden aan werknemers van een bedrijf dat een contract met Gymlib afgesloten heeft en zo het Gymlib programma onderschreven heeft (hierna “Bedrijven” genoemd).

De definities van de termen met hoofdletter die niet terug te vinden zijn in de Bijzondere Voorwaarden van Gymlib Pro zijn terug te vinden in de Algemene Voorwaarden.


2) Beschrijving van het Gymlib Pro aanbod

     1. Beschrijving

Het Gymlib Pro aanbod biedt de Gymlib Pro Klanten toegang tot Sportcentra door middel van Passen die via de Gymlib Platformen aangemaakt kunnen worden en in sommige gevallen door Sessies te reserveren, en dit via een maandelijkse abonnementsformule.

De Gymlib Pro Klant moet kiezen uit verschillende abonnementsformules. De verschillende formules geven toegang tot een groter of een kleiner aanbod Sportcentra.

     2. Het aantal Passen voor Sportcentra

Welke abonnementsformule de Gymlib Pro Klant ook kiest, het aantal Passen die maandelijks en per Sportcentrum aangemaakt kunnen worden is beperkt. Het aantal Passen dat aangemaakt kan worden per Sportcentrum hangt af van de onderhandelde voorwaarden met dat Sportcentrum. Voor meer info en om de quota per Sportcentrum te kennen, nodigen we de Gymlib Pro Klant uit om de “Help” pagina te raadplegen op de Gymlib Platformen

Het aantal Passsen kan mettertijd veranderen, maar enkel Gymlib zelf heeft hier beslissingsbevoegdheid over. Gymlib kan het aantal Passen wijzigen zonder verwittiging vooraf.

     3. Duur van het abonnement

Tenzij anders bepaald en meegedeeld aan de Gymlib Pro Klant wanneer hij of zij het Gymlib Pro abonnement onderschreef, is het geheel vrijblijvende Gymlib Pro abonnement geldig gedurende één (1) maand en wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één (1) maand (hierna “Abonnement” genoemd).


3) Bepalingen van het abonnement 

     1. Cumulatieve voorwaarden van het Abonnement

Het Abonnement is voorbehouden aan:

 • fysieke personen, die meerderjarig zijn en dus achttien (18) jaar of ouder zijn, of die de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid van hun land van verblijf bereikt hebben, of die toestemming gekregen hebben van hun wettelijke voogd indien de personen minderjarig zijn; en
 • Werknemers van een Bedrijf, met uitzondering van de voorwaarden voor het lid maken van vrienden en/of familie, zoals beschreven in artikel 3.2 van deze voorwaarden.


     2. Collega’s, vrienden en familie lid maken

Gymlib kan de Gymlib Pro Klanten de mogelijkheid bieden om collega’s lid te maken, en in sommige gevallen ook vrienden en/of familie. De voorwaarden daarvoor worden hier uiteengezet. De collega’s, vrienden en/of familie die aangedragen worden als lid door een Gymlib Pro Klant genieten van de tarieven die daarvoor onderhandeld werden met het Bedrijf van de Gymlib Pro Klant die de leden aandraagt.

De Abonnementen van de aangedragen vrienden en/of familieleden zijn slechts geldig indien de Account van de Gymlib Pro Klant die de vrienden en/of familieleden aangedragen heeft zelf actief is. Indien de Gymlib Pro Klant die vrienden en/of familieleden aangedragen heeft zijn Abonnement opzegt voor welke reden dan ook, dan worden de Abonnementen van de aangedragen vrienden en/of familieleden automatisch stopgezet. De aangemaakte en de niet-gebruikte Passen worden ook automatisch geannuleerd.

Afhankelijk van commerciële onderhandelingen en het contract tussen Gymlib en de Bedrijven, behoudt Gymlib zich het recht voor om de voorwaarden omtrent het lid maken van vrienden en familie te wijzigen, en in het bijzonder behoudt Gymlib zich het recht voor om het Abonnement van die aangedragen leden stop te zetten.

     3. Wijziging en stopzetting van het Abonnement door de Gymlib Pro Klant

Het Abonnement is vrijblijvend en zonder verplichtingen. De Gymlib Pro Klant kan steeds zijn Abonnement wijzigen of opzeggen zolang hij of zij de procedure daarvoor volgt zoals Gymlib die opgezet heeft, en die beschikbaar is via de volgende link.

De Gymlib Pro Klant kan op eender welk moment zijn Abonnement stopzetten door volgend formulier online in te vullen: opzeggingsformulier.

De vraag om een Abonnement te wijzigen of op te zeggen moet ten laatste vier (4) werkdagen vóór de hernieuwingsdatum van het Abonnement doorgegeven worden aan Gymlib, rekening houdend met het feit dat de maandelijkse facturatie gebeurt op de hernieuwingsdatum van de lopende maand. Indien deze periode niet gerespecteerd wordt, wordt de aanvraag voor de volgende maand behandeld.

Opzegging van een Abonnement geeft in geen geval recht op eender welke vorm van terugbetaling van de Dienstverlening die Gymlib aanrekende vóór het opzeggen van het Abonnement.

De Gymlib Pro Klant is er zich van bewust dat het opzeggen van zijn Abonnement automatisch leidt tot de annulering van alle aangemaakte en niet-gebruikte Passen.

     4. Opzegging van het Abonnement van een Gymlib Pro Klant door Gymlib

In de volgende gevallen zal Gymlib het Abonnement van de Gymlib Pro Klant zelf stopzetten:

 • Wanneer de Gymlib Pro Klant niet langer een werknemer is bij het Bedrijf, voor welke reden dan ook; en/of
 • Wanneer het contract tussen het Bedrijf en Gymlib stopgezet wordt.

In de mate van het mogelijke zal elke stopzetting van een Abonnement van een Gymlib Pro Klant door Gymlib omwille van (één van) de twee bovenstaande redenen vijftien (15) dagen vóór stopzetting van het Abonnement per mail medegedeeld worden aan de Gymlib Pro Klant. Het geld voor het Abonnement van de lopende maand wordt pro rata aan de Gymlib Pro Klant terugbetaald.

De stopzetting van een Abonnement leidt automatisch tot de annulering van alle aangemaakte en niet-gebruikte Passen.

     5. Stopzetting van de Abonnementen van aangedragen leden (vrienden en/of familie) door Gymlib

Gymlib heeft het recht om de Abonnementen van Klanten stop te zetten die niet direct aan een Bedrijf verbonden zijn. Met “Klanten die niet direct aan een Bedrijf verbonden zijn” bedoelt Gymlib alle vrienden en/of familieleden en/of rechthebbenden die niet over een professioneel emailadres beschikken dat van een Bedrijf komt (behalve uitzonderingen vernoemd in het contract met het Bedrijf zelf).

In de mate van het mogelijke zal elke stopzetting van een Abonnement van vrienden en/of familieleden en/of rechthebbenden door Gymlib vijftien (15) dagen vóór stopzetting van het Abonnement per mail medegedeeld worden aan de persoon in kwestie. Het geld voor het Abonnement van de lopende maand wordt pro rata aan hem of haar terugbetaald.

De stopzetting van een Abonnement leidt automatisch tot de annulering van alle aangemaakte en niet-gebruikte Passen.


4) Prijs van het Abonnement en betalingsvoorwaarden

     1. Prijs

Aangezien het Gymlib Pro aanbod een aanbod is dat steunt op een co-financiering tussen het Bedrijf en de Gymlib Pro Klant, hangt de prijs voor een Abonnement af van de prijzen die onderhandeld werden met elk Bedrijf.

De prijzen worden door het Bedrijf gecommuniceerd aan zijn medewerkers. De prijzen worden uitgedrukt in euro en alle taksen en belastingen zijn inbegrepen.

De Gymlib Pro Klant is er zich van bewust dat hij of zij de prijs van het Abonnement dient te betalen tot wanneer hij of zij het Abonnement opzegt, ook al gebruikt hij of zij het Abonnement niet, ook al gebruikt hij of zij de Gymlib Platformen niet, of ook al maakt hij of zij geen Passen aan of doet hij of zij niet mee aan Sessies.

     2. Betaling

De betalingsvoorwaarden van artikel 9 van de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. De Gymlib Pro Klant geeft Gymlib de toestemming om het maandbedrag van zijn of haar Abonnement aan te rekenen, alsook andere kosten die gepaard gaan met het gebruik van de Gymlib Platformen (bijvoorbeeld annuleringskosten of sancties zoals voorzien in artikel 6).

De betalingen die de Gymlib Pro Klant uitvoert voor zijn Abonnement worden door Gymlib binnen de zeven (7) dagen gevorderd. Zodra de betaling bevestigd en goedgekeurd is, wordt (de vernieuwing van) het Abonnement bevestigd en aanvaard en ontvangt de Gymlib Pro Klant een email ter bevestiging.

Wanneer de Gymlib Pro Klant een Abonnement onderschrijft, wordt de eerste maand van dat Abonnement onmiddellijk aan de Gymlib Pro Klant aangerekend. Tenzij anders bepaald wordt het Abonnement vervolgens elke maand automatisch hernieuwd en wordt de prijs voor het Abonnement elke maand op dezelfde datum (zijnde de datum waarop de Gymlib Pro Klant zijn Abonnement onderschreef) aangerekend aan de Gymlib Pro Klant. Indien deze datum voor een bepaalde maand niet bestaat, dan wordt het Abonnement automatisch vernieuwd op de eerstvolgende datum. Bijvoorbeeld, een Gymlib Pro Klant onderschrijft een Abonnement op 31 januari. De volgende automatische hernieuwingsdatum zal 1 maart zijn, en de betaling zal op die datum aangerekend worden (of zodra het mogelijk is na die datum).

     3. Prijswijzigingen

De prijzen van de Abonnementen kunnen wijzigen, afhankelijk van de commerciële onderhandelingen tussen Gymlib en de Bedrijven.

Gymlib zal elke Gymlib Pro Klant per mail inlichten over een eventuele prijswijziging van zijn of haar Abonnement tenminste vijftien (15) kalenderdagen voordat de prijswijziging doorgevoerd wordt. Prijswijzigingen hebben geen effect op de prijzen van de Abonnementen die die maand reeds lopende zijn.


5) Geldigheidsduur van de Passen bij Abonnementen

De Passen hebben een beperkte geldigheidsduur van één (1) maand.

Wanneer het Abonnement opgezegd wordt, voor welke reden dan ook, vervallen de niet-gebruikte Passen onmiddellijk. Gymlib betaalt deze onder geen enkele voorwaarde terug.


6) Sancties

Bij sommige Sportcentra is het nodig om bepaalde Sessies op voorhand te reserveren. De Gymlib Pro Klant kan zijn gereserveerde Sessie annuleren, rekening houdend met de annuleringsvoorwaarden en -termijn, die verschillend zijn voor elk Sportcentra.

Indien de Gymlib Pro Klant zijn gereserveerde Sessie wenst te annuleren, dient hij of zij zich aan de annuleringsvoorwaarden en -termijn te houden. Indien hij of zij voor de gereserveerde Sessie niet komt opdagen of indien hij of zij laattijdig annuleert, wordt er een boete van vijftien (15) euro aangerekend.

De Gymlib Pro Klant moet kunnen aantonen dat het niet respecteren van de annuleringsvoorwaarden en/of -termijn of het niet komen opdagen voor een gereserveerde Sessie buiten zijn wil om is (doktersbriefje, medisch bewijs, medisch document, etc.).